Návod k montáži

Návod k montáži
Montáž
NÁVOD K MONTÁŽI OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ

Tento návod obsahuje popis nejdůležitějších montážních požadavků firmy. Při montáží , která není prováděná v souladu s návodem, se na případné závady oken a dveří nevztahuje záruka. Pouze správně namontované okno je dobré okno, které splňuje veškeré své funkce ochrany před únikem tepla, před hlukem a vlhkostí tak, jak je udává výrobce.

Způsob montáže oken a dveří musí respektovat veškerá zatížení, která působí na budovu a také na samotné okno. Základní zásadou zůstává, že okno nesmí být nosným prvkem konstrukce budovy, je pouze výplní hotového stavebního otvoru ( nesmí podepírat nadpraží a nesmí být do otvoru vtlačováno).

Proto je pro správnou funkci oken a dveří nezbytně nutné zachovat mezeru 10-20 mm mezi zdí a rámem oken a dveří.

S ohledem na tepelnou bilanci zdí je třeba rám okna namontovat v polovině tloušťky stěny (plná zeď), ne však dál než 150 mm od roviny fasády nebo v izolační rovině stěny (vrstvená zeď).

Okna jsou osazena pomocí následujících materiálů:
- Nosné podložky (podpírají rám zespoda)
- Distanční podložky ( pro nastavení rámu vůči stěně)
- Rozpínací klíny
- Montážní kotvy (ocelové úchyty)
- Hmoždinky s ocelovými pouzdry
- Vruty do dřeva

Hmoždinky, pracny a vruty musí antikorozní povrchovou úpravu, podložky musí být vyrobeny z materiálu schopného přenášet tlakové síly.

Postup při osazování oken:
1. Zkontrolovat zda souhlasí rozměr otvoru s požadovanou mezerou
2. Vyndat křídla ze zárubní
3. Na vnitřní stranu zárubně namontovat dle schématu kotvy
4. Postavit zárubeň na podložky a rozpínáním zespoda kolmo zarovnat
5. Zkontrolovat umístění rámu v otvoru (zda jsou zachovány montážní mezery, kolmost, vodorovnost a úhlopříčky), správnou polohu zajistit distančními podložkami
6. Hmoždinkami připevnit kotvy do zdi. Je nepřípustné připevňovat okna a dveře hřebíky nebo spojkami, které ničí části zárubně. (výjimkou je spojení dvou zárubní vruty např. okna a balkónových dveří)
7. Namontovat křídla a provést jejich případnou regulaci
8. Mezeru mezi zdí a rámem zbavit prachu, zvlhčit a spojitě vyplnit PU pěnou. Těsnost usazení okna závisí na kvalitě provedení tohoto spoje.
9. Po vytvrdnutí odstranit klíny a distanční podložky a vzniklé mezery vyplnit PUR pěnou
10. Po skončení montáže oken provést úklid na pracovišti.

Doplňující informace:

- V průběhu montáže odstraňte z okolí okenního otvoru vnitřní vybavení bytu
- Při provádění omítkářských a malířských prací zakryjte celé okno fólií
- Na mytí oken používejte tekuté čistící prostředky. Je zakázáno používat rozpouštědla a drsné čistící prostředky
- Pohyblivé části kování je třeba jednou ročně namazat strojním olejem nebo technickou vazelínou
- Vzdálenost kotvy od rohovníku okna cca.100 mm
- rozteč kotev 500-600 mm, počet kotev závisí na vnějších rozměrech okna