Záruka

Záruka

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

§1
1. Firma Vespol Invest s.r.o. poskytuje odběrateli záruku na truhlářské výplně stavebních otvorů vyrobené v souladu s normou PN-88/B-10085 - "Stavební truhlářství. Okna a dveře. Požadavky a zkoušky" a technickým certifikátem AT-15-2948/00. Tento záruční list potvrzuje poskytnutou záruku
2. Záruka se vztahuje na závady vzniklé špatným provedením nebo vadou materiálů (závady vzniklé z příčin nacházejících se v prodané věci).
3. Na truhlářské okenní výrobky vyrobené je poskytována záruka v délce 5 let (60 měsíců) ode dne ukončení montáže, je-li montáž provedená Autorizovaným montážním a prodejním střediskem.
§2
1. Záruka je poskytována na výrobky, které:
- byly před montáží uloženy a skladovány v souladu s požadavky PN-B-05000 tzn. v zastřešených, suchých a větraných místnostech na tvrdém podkladu, na podstavcích;
- byly namontovány v souladu s "Návodem k montáži truhlářských výplní otvorů", který je přílohou tohoto Záručního listu;
- byly udržovány v souladu s "Návodem pro čištění a údržbu", který je přílohou tohoto Záručního listu.
2. Podrobný seznam výrobků (oken a balkónových dveří), na které se vztahuje záruka, je uveden v prodejním dokladu (faktuře).
§3
1. Výrobce se v záruční době zavazuje k bezplatným opravám vadných výrobků
2. Způsob opravy výrobku určuje ten, kdo opravu provádí.
3. Zjistí-li výrobce, že závady na výrobku nelze odstranit, má odběratel právo na snížení ceny nebo výměnu vadného výrobku. V případě výměny je odběratel povinen vrátit výrobci vadné výrobky.
§4
1. Případné zjištěné závady, na které se vztahuje záruka, se hlásí písemně prodejci, u kterého bylo zboží zakoupeno.
2. Prodejce je povinen vyplnit formulář "Nahlášení reklamace" a neprodleně jej předat subjektu pověřenému výrobcem k řešení reklamací.
3. Podmínkou k uplatnění záruky tj. převzetí reklamace a případné záruční plnění je podmíněno předložením Záručního listu a prodejního dokladu (faktury).
4. Zástupce výrobce nebo jím oprávněná osoba posoudí oprávněnost reklamace a určí druh závady nejpozději do:
- 30 dnů ode dne obdržení reklamace u fyzických osob;
- 30 dnů ode dne obdržení reklamace u ostatních, z titulu záruky oprávněných odběratelů .
5. Doba na odstranění závad činí 30 dní ode dne posouzení reklamace s výjimkou doby nutné k dodání materiálů (kování, barvy) ze zahraničí.
6. Po dohodě s odběratelem může být ze závažných důvodů (např. meteorologické podmínky) změněn termín uvedený v bodě 5.
§5
1. Výrobce neodpovídá za poškození nebo zničení výrobku vzniklé z jiných důvodů než z důvodu závady výrobku.
2. Záruka se nevztahuje na:
- mechanická poškození vzniklá po převzetí výrobku,
- poškození vzniklá nesprávným používáním v rozporu s "Návodem k použití oken a dveří",
- poškození vzniklá z důvodu používání hrubozrnných čistících prostředků, lepících pásek, prostředků obsahujících chlór, kyselinu nebo rozpouštědlo,
- rozdíly v odstínech barev podmíněných materiálem okenního rámu,
- mechanická poškození skelních systémů,
- poškození vzniklá působením náhodných událostí (krupobití, záplavy), žíravých chemických látek,
- poškození vzniklá z důvodu nadměrné relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 70%,
- následky špatné nebo žádné údržby kování,
- nutnou periodickou regulaci kování v době používání oken,
- následky špatné nebo žádné údržby lakovaných povrchů.
§6
1. Uživatel nemá nárok na poskytnutí záruky v případě:
- svévolného provádění úprav ( hoblování rámu a zárubní, změnu kování);
- kdy záruční list neobsahuje datum prodeje, podpis a razítko prodejce;
- svévolného provedení změn v záručním listu;
- je-li zjištěno, že je bezprostředně k výrobkům připevněná jakákoliv mříž nebo jiné zabezpečení, které narušuje konstrukci okna;
- natření těsnění a kování;
- zjištění, že výrobky byly namontovány před provedením tzv. mokrých prací v budově, (omítky, podlahy) které způsobují bobtnání dřeva a zničení výrobku.
2. Veškerá poškození vzniklá z důvodu nesprávného používání výrobku, nesprávné obsluhy, údržby a nesprávného skladování a z ostatních důvodů, které nejsou způsobeny výrobcem, mohou být odstraněna pouze na náklady uživatele.
3. V případě ohlášení neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady s tím spojené uživatel.
§7
1. V ostatních případech neuvedených v Záručních podmínkách bude postupováno dle Občanského zákoníku.
2. Rozhodování sporů vyplývajících z těchto Záručních podmínek bude řešit příslušný soud v místě sídla poskytovatele záruky.